REGULAMIN SKLEPU

Pojęcia użyte w regulaminie

Informacja Handlowa –  w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu. 

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.

Sklep Internetowy - dostępny pod adresem www.step2health.pl, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.

Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności: ciśnieniomierze mobilne, mobilne opaski, gleukometry mobile, oraz inne urządzenia mające za zadanie poprawę warunków życia.

Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności obsługa klienta.

Konto - prowadzony dla Użytkownika przez step2health.pl pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach step2health.pl

Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy.

Umowa Sprzedaży – Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/świadczenia  usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Sprzedawca – Step2Health Sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Kazimierza Wielkiego 53/13, 64-920  Piła, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000711198 numer NIP: 7642687806, REGON: 36907752500000, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych, będącą jednocześnie Właścicielem Sklepu Internetowego.

Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 
§1 Informacje ogólne
 
 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.step2health.pl prowadzony jest przez właściciela sklepu.
 2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz warunki dokonywania zakupów określa Regulamin.
 4. Warunkiem korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
 5. Akceptując regulamin klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Właściciel sklepu nieodpłatnie udostępnia klientowi regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego. Treść regulaminu może zostać utrwalona przez klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony sklepu.
 7. Regulamin określa w szczególności:
 • warunki i zasady składania zamówień,
 • zasady zawierania umów sprzedaży, których przedmiotem są określone towary,
 • procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od umowy sprzedaży.
 
§2 Warunki techniczne korzystania z serwisu
 

Korzystanie ze Sklepu Internetowego www.step2health.pl możliwe jest po spełnieniu przez Klienta określonych warunków technicznych:
 1. Posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows,
 2. Zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt. 1 najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub inne obsługującej pliki cookies,
 3. Posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 
§3 Składanie i realizacja zamówień
 
 1. W celu zamówienia towaru za pośrednictwem sklepu należy wejść na stronę internetową www.step2health.pl , a następnie dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach sklepu.
 2. Wybór przez klienta zamawianych towarów (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych towarów do koszyka.
 3. Celem złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez klienta następujących danych:
 • imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego  imieniu Zamówienie),
 • adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
 • numeru telefonu oraz adresu e-mail
 • akceptacja regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.
 1. W procesie składania zamówienia klient obowiązany jest także dokonać wyboru, co do formy płatności za zamówione towary.
 2. W trakcie składania zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” – klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie towarów, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.
 3. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej właścicielowi sklepu zapłaty.
 4. Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia.
 5. Podsumowanie zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
 • przedmiot Umowy Sprzedaży,
 • jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary,
 • koszt dostawy,
 • wybraną metodę płatności.
 1. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli klienta zawarcia z właścicielem sklepu umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.
 2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez klienta, sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
 3. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
 4. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem. Dowód zakupu tj. faktura lub paragon mogą zostać wysyłane droga mailową na adres podany przez klienta w poczatkowym etapie rejestracji.
 5. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary, Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”).
 6. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.
 7. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym.
 8. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło.
 9. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
 10. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowy, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania Towary osobom trzecim.
 11. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości.
 
§4 Ceny towarów i formy płatności
 
 1. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
PRZELEW BANOKOWY– płatne bezpośrednio na konto właściciela sklepu. W polu „Tytułem” należy podać numer zamówienia. Wysyłka zamówionego towaru nastąpi po otrzymaniu płatności na wskazane konto. Dane do przelewu:

Step2Health Sp. z o.o
ul. Kaziemierza Wielkiego 53/13,
64-920 Piła
nr konta: ReRaifeissen POLBANK
70 1750 0012 0000 0000 3883 0562

PRZELEW ELEKTRONICZNY – płatne bezpośrednio na konto właściciela sklepu za pośrednictwem systemu Przelewy24 (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068). Na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer zamówienia. Wysyłka zamówionego towaru nastąpi po otrzymaniu płatności na wskazane konto.

GOTÓWKA ZA POBRANIEM – w wypadku dostawy towaru przez przewoźników.

 1. Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
 2. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle wyboru Klienta.
 3. Koszty dostawy oraz orientacyjne terminy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem Zamówienia.
 4. Właściciel Sklepu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru lub Usługi zakupionych przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Sklepu na adres e-mail Biura Obsługi Klienta bok@Step2health.pl
 6. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.
 7. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni od dnia jej zgłoszenia.
 
§5 Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu sklepu
 
 1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail Biura Obsługi Klienta bok@Step2health.pl
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
 4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni od dnia jej wpłynięcia.
 
§6 Zwroty
 
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w  terminie 30 dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres Sklepu lub za pomocą poczty elektroniczne na adres Biura obsługi Klienta bok@Step2health.pl 

  Step2Health Sp. z o.o.

  ul. Armii Poznań 36

  62-200 Gniezno

 2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 4. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego użytkowania produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia odstąpienia Klienta do Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. Zwracany Towar należy przesłać na adres:


Step2Health Sp. z o.o.

ul. Armii Poznań 36

62-200 Gniezno

 1. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.
 2. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami przesyłki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.
 3. Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia zwrotnego wraz z kosztami przesyłki do chwili otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania w zależności, które z zdarzeń nastąpi najpierw.
 4. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient.
 
§7 Reklamacje dotyczące Towarów
 
 1. Step2Health sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres email Biura Obsługi Klienta: bok@Step2health.pl  Właściciel sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Step2Health Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 4. Wszystkie produkty sprzedawane przez Sklep internetowy Step2Health są nowe, fabrycznie zapakowane i podlegają gwarancjom producenta.
 5. Termin gwarancji wynosi 2 lata od daty sprzedaży, chyba ze Producent określi inaczej.
 6. Termin rękojmi wynosi 24 miesiące.
 7. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia Produktów pod względem prawidłowości wykonania usługi przewozowej bezzwłocznie przy odbiorze, lecz nie później niż w ciągu 30 dni (zgodnie z Art. 74 Ustawy Prawo Przewozowe z dnia 15 listopada 1984r., Dz.U. 2000 nr 50, poz. 601 z późn.zm). Jeśli stwierdzi nieprawidłowości w usłudze przewozowej lub uszkodzenia, należy wypełnić formularz szkody dostarczony przez przewoźnika. Sklep Internetowy udostępni Klientowi wszelkich potrzebnych informacji i danych.
 8. W przypadku, gdy Klient otrzymał towar niesprawny lub wadliwy ma on prawo do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu gwarancji lub rękojmi.
 9. Warunkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest posiadanie dowodu zakupu.
 10. Rozpoczynając procedurę reklamacyjną klient musi poinformować sklep czy składając reklamację korzysta z rękojmi czy gwarancji.
 11. Zrejestrowani klienci mają dostęp do modułu reklamacji. Pozostali klienci informują Sklep o chęci złożenia reklamacji drogą mailową, korzystając z formularza reklamacji, dostępnego poniżej lub opisując reklamację w mailu skierowanym do sklepu.
 12. Przebieg procedury reklamacyjnej:
a)  Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane na drodze pisemnej pocztą lub poprzez sieć Internet (przy czym wysłanie wiadomości e-mail do Sklepu równoznaczne jest z zachowaniem formy pisemnej) . Reklamacje zgłaszane wyłącznie telefonicznie nie będą rozważane, gdyż nie zostało dopełnione ich prawidłowe zgłoszenie.

b)  Klient rozpoczyna reklamację poprzez moduł reklamacji (w przypadku klientów zarejestrowanych) lub informuje Sklep Internetowy o wadliwości produktu poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres Biura Obsługi Klienta bok@step2halth.pl (w przypadku klientów niezarejestrowanych) w postaci uzupełnionego formularza reklamacji, dostępnego poniżej lub opisu reklamacji w formie pisemnej (np. e-mail)

Formularz reklamacji - POBIERZ

c)  Konsultant kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów. Sprawdza jednocześnie czy wadliwe działanie produktu nie wynika wyłącznie z jego niewłaściwego uruchomienia lub użytkowania.

d)  W przypadku, gdy Konsultant wykluczy fakt niewłaściwego uruchomienia, zresetowania lub użytkowania przedmiotu informuje Klienta o rozpoczętej procedurze reklamacyjnej.

e)  Adresem do wysyłki produktów reklamowanych jest adres:
Step2Health sp. z o.o. 
ul. Armii Poznań 36 
62-200 Gniezno 
Pracownik sklepu może wskazać, wyłącznie dla przyspieszenia procedury reklamacji, inny adres wysyłki (np. serwisu konkretnego producenta). Jeśli jednak nie wskaże takiego adresu, reklamowany produkt powinien być odesłany na adres Sklepu Internetowego.

f)  Produkt musi zostać odesłany  w opakowaniu, które zabezpieczy go przed uszkodzeniami podczas transportu wraz z całym osprzętem, który Klient otrzymał wraz z towarem (np. okablowanie, sterowniki, instrukcje, groty…itd.). Gwarancji nie podlegają produkty, które nie zostały odesłane w całości lub z niepełnym osprzętem.

g) Do Produktu dołączyć należy dowód zakupu, swoje dane kontaktowe, nr konta, na który zostaną zwrócone ewentualne koszty oraz informację dotyczącą uszkodzenia lub wady produktu. Informację tę można wysłać osobno – na adres:
Step2Health sp. z o.o. 
ul. Armii Poznań 36
62-200 Gniezno
lub na adres email: bok@step2health.pl

h)  Klient musi wskazać jednoznacznie, czy składając reklamację korzysta z praw rękojmi czy gwarancji. Sklep zastrzega sobie prawo do skierowania do Klienta takiego zapytania, jeśli Klient nie określił się składając reklamację.

i)  Reklamacja rozpoczyna się od momentu otrzymania przez Sklep reklamowanego urządzenia oraz uzyskania informacji, czy klient korzysta z gwarancji czy rękojmi. Aby reklamacja została skutecznie rozpoczęta (rozpoczął się termin realizacji reklamacji) oba warunki muszą być spełnione.

j)  Po otrzymaniu Produktu przez Sklep Internetowy podlega on sprawdzeniu. 

k) Klient będzie informowany na bieżąco o statusie reklamacji. 

l)  W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana towar może zostać odesłany na koszt Klienta za pobraniem, lub Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wysyłki przed wysyłką Produktu. Klient musi zostać o tym fakcie poinformowany przed wysyłką. Sklep Internetowy może odesłać towar także na własny koszt. W tym przypadku klient nie musi być informowany przed wysyłką przedmiotu.

m) Klient musi zostać poinformowany o powodzie nieuznania reklamacji na drodze pisemnej, przy czym zachowaniem formy pisemnej jest także wysłanie informacji drogą mailową.

n) Wszelkie koszty, które powinny zostać zwrócone klientowi, zostaną zwrócone tylko na konto podane w formularzu reklamacyjnym lub innym piśmie dołączonym do reklamowanego towaru lub wysłanym równolegle za pomocą sieci Internet, z wyraźnym wskazaniem, iż owej reklamacji dotyczą. Nie istnieje możliwość dokonania zwrotu tylko na podstawie informacji, iż pieniądze powinny zostać przelane na konto, z którego środki zostały przelane Sprzedającemu.
 1. Sklep internetowy Step2Health odpowiada wobec Klienta, który jest konsumentem, za niezgodność towaru z umową, zgonie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn zm.). W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową należy poinformować o tym Sklep Internetowy niezwłocznie, wskazując na charakter niezgodności.
 2. Po odsprzedaży towaru przez Klienta innemu odbiorcy Sklep Internetowy zostaje zwolniony z odpowiedzialności za wady towaru.
 3. Reklamacji nie podlegają wady towaru spowodowane przypadkowym lub celowym uszkodzeniem przez Klienta oraz wady towaru spowodowane niewłaściwym lub niedbałym użytkowaniem i konserwacją, a także za wady powstałe w wyniku uruchamiania, wykorzystywania lub użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi.
 
§8 Ochrona danych osobowych
 
 1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail  na Biuro Obsługi Klienta bok@step2health.pl.
 
§9 Newsletter
 
 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzi na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę. 
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
 
§10 Warunki gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności
 
 1. Usługi Step2Health dotyczące informacji, treści, materiałów, wyrobów (w tym oprogramowanie) oraz inne usługi zawarte lub w inny sposób udostępnianie za pośrednictwem usług Step2Health oraz przedstawione przez Step2Health na zasadzie "TAK JAK JEST" i "JEŚLI DOSTĘPNE", chyba, że ustalono inaczej na piśmie. Step2Health nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. Działanie Step2Health usług lub informacji, treści, materiałów, wyrobów (w tym oprogramowanie) lub innych usług znajdujących się na lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem Step2Health usługi, chyba że ustalono inaczej na piśmie. Użytkownik wyraźnie potwierdza, że korzysta z usług Step2Health  na własne ryzyko.
 2. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo Step2Health nie udziela żadnych gwarancji, bezpośrednich  lub pośrednich, nie gwarantuje przydatności handlowej i przydatności do konkretnego celu. Step2Health nie gwarantuje, że informacje, treści, materiały, wyroby (w tym oprogramowanie) lub inne usługi znajdujące się na serwisie lub udostępniane w inny sposób za pośrednictwem serwisu Step2Health, oraz elektroniczne komunikaty wysyłane z Step2Health są wolne od wirusów. Step2health nie ponosi odpowidzialności za jakiekolwiek szkody związane z użyciem serwisu Step2Health, jak i każdej informacji, treści, materiałów czy wyrobów (w tym oprogramowanie) lub innych usług znajdujących się serwisie, oraz w inny sposób dostępne dla użytkownika za pośrednictwem  Step2Health.  Serwis nie odpiowiada również za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe straty moralne i wtórne  chyba że ustalono inaczej na piśmie. 
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.
 4. Jeśli prawo tego dotyczy niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia lub ograniczenia mogą nie mieć zastosowania. 
 
§11 Postanowienia końcowe
 
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Step2Health a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Step2Health a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
 5. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 6. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
 7. niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
 8. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
 9. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z ważnych przyczyn. Informacja o planowanych zmianach oraz ich treść zostaną umieszczone na stronie internetowej Sklepu z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z upływem 7 dni od dnia ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie będą dotyczyć zamówień przyjętych do realizacji przed dniem wejścia w życie wprowadzonych zmian, o których mowa powyżej.